RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Vademecum Marzena Stus, Żeromskiego 29, 90-736 Łódź.
 2. Kontakt z Administratorem w sprawach danych osobowych może być realizowany listownie na adres: Żeromskiego 29, 90-736 Łódź, a także przez drogą elektroniczną na adres vademecumrodo@o2.pl
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w celu :

– wykonania umowy, realizacji zamówienia, (podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 pkt b. RODO);

– rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);

– realizacji przez nas działań marketingowych poprzez telefon, sms, mms, email –  w zależności od udzielonych przez Państwa zgód (wynikających z ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa telekomunikacyjnego, a także wskazując jako podstawę prawną uzasadniony interes administratora, art. 6 RODO ust. 1 lit. f);

– wykonania obowiązków prawnych (w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  lub przepisy podatkowe, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ciążący na nas obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).

 1. Państwa dane osobowe mogą będą przekazywane:

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów

prawa,

 • podmiotom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia działalności i realizacji umowy, w tym podmiotom świadczącym usługi IT, hostingu.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy czy też przez okres świadczenia usługi a po jej wykonaniu do czasu upływu terminu przedawnienia bądź ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa (np. przepisy prawa podatkowego i rachunkowego). Jeżeli dane osobowe przetwarzane były na podstawie zgody, będziemy przetwarzać państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania umowy bądź świadczenia usługi. W pozostałych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne i aby przetwarzać Państwa dane będziemy wymagać wyrażenia zgody.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.